ระหว่างทีมช่างขณะปฏิบัติหน้าที่

บริษัท ซินโก เทคโนโลยี จำกัด

ขอความร่วมมือจากลูกค้าทุกท่านจัดสถานที่ ลดความแออัด และเว้นระยะห่าง ระหว่างทีมช่างขณะปฏิบัติหน้าที่ 

เพื่อลดสภาวะการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่กำลังระบาดอย่างรุนแรงในขณะนี้

อย่างไรก็ตาม ทางบริษัท ซินโกฯ ได้เพิ่มาตราการการป้องกันให้กับทีมช่างที่ออกบริการ อาทิเช่น การสวมใส่หน้ากากอนามัย 2 ชั้น 

เว้นระยะห่างระหว่างทีมช่าง พกเจลหรือสเปร์แอลกอฮอล์  เป็นต้นฯ

ทางบริษัท ซินโกฯ ขอขอบพระคุณสำหรับความร่วมมือมา ณ.ที่นี้ค่ะ ????????