องค์การบริหารส่วนตําบลบึงบอน ตําบล บึงบอน ปทุมธานี

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัท ซินโกเทคโนโลยี จำกัด กำหนดให้มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดตามนโยบายของรัฐบาล เช่น การคัดกรองเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มาติดต่อราชการ การให้บริการเจลล้างมือ การวัดอุณหภูมิร่างกาย การรณรงค์ให้ใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า เพิ่มระยะห่างระหว่างโต๊ะทำงาน รวมทั้งเว้นระยะห่างจากเพื่อนร่วมงานไม่น้อยกว่า 1 – 2 เมตร ตามมาตรการระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

และเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัท ซินโกเทคโนโลยี จำกัด ได้รับความอนุเคราะห์จาก องค์การบริหารส่วนตําบลบึงบอน ตําบล บึงบอน ปทุมธานี ในการส่งทีมเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจนำน้ำยาฆ่าเชื้อโรคมาฉีดพ่นทั้งในส่วนของห้องปฏิบัติงาน ห้องประชุม ห้องสุขา และพื้นที่โดยรอบโรงงาน และสร้างความเชื่อมั่นให้บริษัท ซินโก หรือประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ โดยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค COVID-19 นี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ บริษัท ซินโกเทคโนโลยี จำกัด ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตําบลบึงบอนมากๆ นะคะ