วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 บริษัท ซินโกเทคโนโลยี จำกัด

วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 บริษัท ซินโกเทคโนโลยี จำกัด จัด อบรม ในหัวข้อ ISO 19011 : 2018 แนวทางในการตรวจประเมินระบบบริหารงาน (Guidelines for auditing management systems) เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรตามข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ISO และช่วยเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถของบุคลากรขององค์กรอีกด้วย ความสำคัญของมาตรฐาน ISO 9001:2015 คือ ได้นำความรู้ขององค์กร (Organizational Knowledge) มาเป็นข้อกำหนดหนึ่ง ซึ่งกำหนดให้องค์กรมีการระบุ รวบรวมและใช้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานขององค์กรในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้กับลูกค้าได้ตรงตามข้อกำหนด และองค์กรบรรลุผลลัพธ์ในการดำเนินงานตามที่ได้กำหนดเป้าหมายไว้