โครงการตู้ใส่อาหารสำหรับแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้ (food pantry) หรือธนาคารอาหาร (food bank)

โครงการตู้ใส่อาหารสำหรับแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้ (food pantry) หรือธนาคารอาหาร (food bank)