อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2 : ปฏิบัติการสีเขียว (GREEN ACTIVITIES)


บริษัท ซินโกเทคโนโลยี จำกัด อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 2 : ปฏิบัติการสีเขียว (GREEN ACTIVITIES)
องค์กรต้องกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งครอบคลุมถึงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม หรือการป้องกันมลพิษ (Prevention of pollution) หรือ การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน (Sustainable resource use) หรือ การลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change mitigation and adaptation) หรือ การปกป้องและฟื้นฟูธรรมชาติ (Protection and restoration of the natural environment) และ สื่อสารนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมให้บุคลากรในองค์กรทราบ องค์กรจัดทำแผนงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือการป้องกันมลพิษ หรือการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและอย่างยั่งยืน หรือลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือการปกป้องและฟื้นฟูธรรมชาติ