วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565

พรใดใดที่มีในโลกหล้า ขออาราธนามาบังเกิดแก่ตัวท่าน ปราศจากทุกข์สุขภาพแข็งแรงตลอดกาล สุขสมหวังในวันคล้ายวันเกิดด้วยเทอญ