ร่วมงาน เดิน – วิ่ง เปลี่ยนชีวิต Change the Future

ผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงาน บริษัท ซินโกเทคโนโลยี จำกัด  ร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง เปลี่ยนชีวิต Change the Future  วันที่  8 กันยายน 2562 ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดปทุมธานี  เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเดิน-วิ่ง และ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้ส่วนหนึ่งมอบให้ โรงพยาบาลปทุมธานี และ โรงพยาบาลคลองหลวง กิจกรรมในครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรม Happy Body และ  Happy Heart หนึ่งในโครงการ Happy Work Place สร้างความสามัคคี และ สุขภาพที่ดี เป็นกิจกรรมต้นแบบเพื่อส่งเสริมให้เกิดสุขภาวะที่ดีในองค์กรต่อไป